eglement Helmondse Lichtjes Parade

 

Aan: alle deelnemers.

Wagens en groepen kunnen op allerlei wijze voorzien worden van verlichting, te denken valt aan de verlichtingsslangen waar vaak gebruik van wordt gemaakt. Maar denk ook eens aan het uitlichten of accentueren van bepaalde segmenten van uw creatie met (halogeen)spots waardoor mooie lichteffecten gecreëerd worden waardoor uw creatie veel beter tot zijn recht komt.

Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u om u goed op de hoogte te stellen van dit reglement.

Art 1

De organisatie is in handen van Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout

In elk artikel waarin wordt gesproken over de organisatie is bedoeld de Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout.

Art 2

Inschrijving voor deelname dient te geschieden via het inschrijfformulier. Met het indienen van het inschrijfformulier verklaart men tevens akkoord te gaan met dit reglement.

Art 3

Deelname aan de parade geschiedt op eigen risico van de deelnemers,

Art 4

Opstelling voor de stoet vindt plaats op Houtsdonk. Men dient zich op te stellen op de door nummers aangeven plekken. EN WEL MINIMAAL EEN HALF UUR VÓÓR AANVANG. Hierna kan men zich niet meer opstellen, omdat het parcours wordt gesloten. De wagen/loop/groep nummers worden uitgereikt door medewerkers van de Helmondse Lichtjes Parade.

Art 5

De vertrektijd van de optocht is 19:30 uur. Vertrek vanaf de Houtse Parallelweg. Eenieder dient minimaal 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.

Art 6

De route: Start Op de Houtse Parallelweg, Hoofdstraat en wordt ontbonden ter hoogte van de kruising Windmolenstraat/Hoofdstraat.

Art 7

De uitslagen worden om 23.30 uur bekend gemaakt, tijdens de Helmondse Lichtjes Party op het kerkplein.

Art 8

De jury, die zich zal opstellen langs de route, beoordeelt de deelnemers vooral op onderstaande punten:

 • Idee, ontwerp
 • Uitvoering/verzorging
 • Uitstraling/belichting
 • Showelement(en)
 • Duurzaamheid

Art 9

Er zijn 6 soorten deelnemers die door inschrijving in aanmerking komen voor prijzen en/of vergoeding. 

 1. Wagens
 2. Helmondse wagens
 3. Grote groepen (> 6 personen)
 4. Kleine groepen (3-5 personen)
  5. Paren
  6. Individueel

Kinderen (t/m 11 jaar) mogen uitsluitend deelnemen onder begeleiding.

Art 10

Onder ingeschreven “Wagen” wordt verstaan: een voertuig van minimaal 2,5 meter breed en 6 meter lang (ter beoordeling keuringscommissie Helmondse Lichtjes Parade). De wagen mag niet breder zijn dan 4 meter . Een groep personen mag deel uitmaken van het geheel. De commissie streeft naar getrokken wagens door mensen of het duwen van wagens door “kleine” trekkers.

Vanaf de Helmondse Lichtjes Parade 2016 zijn prinsenwagens uitgesloten.

Art 11

Onder ingeschreven “grote groep” wordt verstaan: 6 of meer “verlichte” personen die niet (als leerplichtige) op de basisschool zitten en die gezamenlijk een idee uitbeelden. Onder “kleine groep” wordt verstaan: 3-5 “verlichte” personen die niet (als leerplichtige) op de basisschool zitten en die gezamenlijk een idee uitbeelden. Een voertuig mag deel uitmaken van het geheel mits de oppervlakte kleiner is dan 2,5 meter breed en 6 meter lang (ter beoordeling van de Optochtcommissie). 

Art 12

Onder ingeschreven “paren” wordt verstaan: 2 verlichte personen die een idee uitbeelden. Onder ingeschreven “Individueel” wordt verstaan: verlichte persoon die een idee uitbeeld. Een voertuig mag deel uitmaken van het geheel mits de grootte kleiner is dan 2,5 meter breed en kleiner dan 5 meter lang (ter beoordeling van de Optochtcommissie).

Art 13

Vergoedingen worden alleen (voor 100%) uitbetaald wanneer de deelnemer de hele parade verlicht heeft voltooid en tijdens de prijsuitreiking het verlichte startbordje inlevert bij de organisatie.

Art 14

Indien de Helmondse Lichtjes Parade door overmacht wordt afgelast worden vergoedingen niet uitbetaald.

Art 15

De organisatie behoudt zich het recht voor, deelnemers van deelname uit te sluiten indien de deelnemer niet aan de verwachte kwaliteit (ter beoordeling van de parade commissie) voldoet.

Art 16

Voor deelnemers zoals beschreven in artikel 9 (Wagens) is het verplicht een poederblusapparaat mee te voeren.

Art 17

Deelnemers die in aanmerking willen komen voor prijs en vergoeding, moeten ingeschreven staan en voorzien zijn van een startnummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar en verlicht aan de voorzijde gevoerd worden. Prijzen en vergoedingen kunnen uitsluitend in ontvangst worden genomen op vertoon van uw startnummer.

Art 18

Prijzen en startgeld (zie apart tabblad aan bovenzijde van de site)

Art 19

De parade zal worden begeleid door ordecommissarissen. Instructies van deze mensen dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Art 20

Tijdens de Helmondse Lichtjes Parade mogen er géén voorwerpen zoals bijvoorbeeld snoep, confetti etc.  van de wagens worden gegooid. Dit geldt uiteraard ook voor individuen en loopgroepen.

Art 21

Alcoholgebruik tijdens de optocht is ten strengste verboden voor deelnemers aan de Helmondse Lichtjes Parade. Open vuur is alleen toegestaan indien dit vooraf is afgestemd met de organisatie van de Helmondse Lichtjes Parade. Bij overtreding volgt onherroepelijke diskwalificatie en vervalt enig recht op vergoeding en kan men direct uit de Parade worden gehaald.

Art 22

Het is deelnemers verboden door middel van hun uitbeelding het normale vlotte verloop van de parade te verstoren. Bestaat een deelname uit meerdere groepen of voertuigen, dan zal de afstand tussen de voertuigen of groepen gedurende de gehele parade hetzelfde moeten zijn zoals bij vertrek.

Bij de start, toegewezen plaats dient de gehele route gehandhaafd te blijven.

De snelheid mag niet hoger of lager zijn dan de normale snelheid die voor een goed verloop van de gehele Parade noodzakelijk is. De maximale afstand tussen de startnummers mag tijdens de optocht niet groter zijn dan 30 meter.

Het maximaal toelaatbare decibelniveau dat met mechanische muziek mag worden voortgebracht, bedraagt 85 DBA. Bij overtreding van deze grens volgt verwijdering uit de optocht. Deelnemers en of bezoekers mogen nooit het geluid als overlast ervaren. Met name dient het geluid niet naar achter te worden gericht.

Lichtbundels, zoals bouwlampen, mogen niet gebruikt worden omdat deze hinderlijk kunnen zijn voor anderen.

Op personen mag absoluut geen voltage hoger dan 50 volt gevoerd worden.

Brandblussers, jerrycans en dergelijke dienen deugdelijk te zijn bevestigd.

Contactdozen mogen zich niet buiten de wagen bevinden en elektriciteitskabels mogen niet over de grond slepen.

Art 23

Alle wielen zowel van de TREKKERS als WAGENS dienen zodanig afgeschermd (tot 40 cm boven de weg) te zijn dat zij geen gevaar opleveren voor deelnemers en publiek. De maximale breedte is vastgesteld op 4.00 meter, en de maximale hoogte is vastgesteld op 6.00 meter. Een enkelvoudig voertuig moet tenminste door 4 personen boven de 18 jaar begeleid worden. Een meervoudig voertuig dient door minimaal 6 personen boven de 18 jaar begeleid te worden. Verder dient men te zorgen dat de bestuurders een goed uitzicht hebben en de knipper- en remlichten niet afgeschermd zijn.

Art 24

Reclame voor eigen sponsoren mag gevoerd worden mits dit op een bord is welk niet groter is dan 120 centimeter lang en 80 centimeter breed. Dit bord dient wel gevoerd te worden op de achterzijde van de wagen of groep. Overige reclame of collecte is buiten de uitdrukkelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan.

Op trekkende voertuigen met reclame moet de reclame afgedekt zijn zodat deze niet zichtbaar is.

Art 25

Bij het vormen en uitwerken van het idee moet men zich realiseren dat het niet storend of kwetsend mag zijn over andere groeperingen/personen in de ruimste zin des woord.

De organisatie is bevoegd deelnemers die in strijd met dit artikel handelen, van deelneming uit te sluiten.

Art 26

De organisatie zal door de deelnemers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor door de deelnemers geleden, veroorzaakte, of vervolgschade, en dienen de organisatie te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van door deelnemers geleden, veroorzaakte, of vervolgschade. Indien de deelnemers zich van een motorrijtuig bedienen, moet dit motorrijtuig tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Deelnemers met een praalwagen zijn verplicht een praalwagenverzekering af te sluiten.

De belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering

 • Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.
 • U kunt deelname aan meerdere optochten in één keer verzekeren.
 • U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten.
 • U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Uw dekking gaat één dag voor de optocht in en eindigt één dag na de optocht.
 • U bent ook verzekerd in België en Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in Nederland.
 • Als u de verzekering afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een APK- Of met een verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK- keuring meer kan krijgen.
 • U bent verzekerd tijdens: deelname aan de optocht; de rit naar de startplaats van de optocht; het vervoer van de praalwagen na de optocht

Art 27

Het is deelnemers verboden, mede t.a.v. de veiligheid:

 • Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens de parade.
 • Bestuurders van voertuigen kunnen vooraf aan een alcoholtest worden onderworpen. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren worden voorafgaande aan de optocht verwijderd.
 • Glazen, flesjes (m.u.v. plastic) of blikjes te vervoeren in de optocht.
 • Bij constatering volgt uitsluiting.
 • Brandende attributen mee te voeren zoals fakkels, olielampen en kaarsen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisatie. Vooraf dient deelnemer de organisatie hiervan op de hoogte te stellen.
 • Verlichte wagens op te bouwen of af te breken op de openbare weg.
 • Toeschouwers, deelnemers, belangstellenden etc. te duperen met: b.v. water, schuim, chemische middelen e.d. in welke vorm dan ook.
 • Serpentines, confetti zijn verboden.

Bij overtreding van deze regels of openbare dronkenschap volgt onherroepelijke diskwalificatie en vervalt het recht op vergoeding en zal men direct uit de optocht worden gehaald.

Het uitdelen van premiums is wel geoorloofd, echter mag het geen hinder, beschadiging of letsel veroorzaken.

Voor alles geldt: veroorzaker is aansprakelijk, niet de organisatie!

Art 28

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de parade ingeleverd te zijn per email aan: info@helmondselichtjesparade.nl

De datum van inschrijving is medebepalend voor deelname.

Je kunt online inschrijven via onze website: www.helmondselichtjesparade.nl

Art 29

Levend kleinvee, huisdieren en ander vee mogen niet deelnemen aan de Helmondse Lichtjes Parade.

Art 30

Zowel tijdens het opstellen als tijdens het trekken van de parade, dienen de aanwijzigingen die door de commissie of namens de commissie gegeven worden, direct opgevolgd te worden.

Art 31

Bij alle geschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie. Waar in dit reglement wordt gesproken over Commissie, wordt de Commissie Helmondse Lichtjes parade bedoeld.